Obec Uloža rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania pre spracovanie Územného plánu obce Uloža - § 20 ods. (2) stavebného zákona

 21.12.2021

O Z N Á M E N I E

     V zmysle § 20 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

( stavebný zákon )  v znení neskorších predpisov obstarávateľ , ktorý obstaráva  územný plán obce

o z n a m u j e    v e r e j n o s t i

to znamená občanom , samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám

pôsobiacim v katastrálnom území obce Uloža , že je vypracovaný návrh zadania pre územný plán obce Uloža , do ktorého je možné nahliadnuť na obecnom úrade v pracovnom dobe  ako aj na internetovej stránke obce : www.obeculoza.sk .

     Dňom zverejnenia tohto oznámenia začalo prerokovanie zadania. Návrh zadania  pre  verejnosť  bude počas doby určenej na podávanie pripomienok prístupný na obecnom úrade v Uloži  v čase od 8,00 do 15,00   ( prístup do priestorov OcÚ  bude obmedzený tak , aby sa v miestnosti   nenachádzal väčší počet osôb). Tento postup obstarávateľ- Obec Uloža  zvolil  z dôvodu   obmedzenia činnosti  vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania  a dodržiavania platných nariadení  vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a i. (obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu)

    Verejnosť je oprávnená podávať pripomienky k návrhu zadania územného plánu obce Uloža  do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto  oznámenia písomne na adresu : Obec Uloža, Uloža 76, 053 71 Vyšné Repaše  príp. do  elektronickej schránky  obce Uloža. Osobné podanie je možné aj   do podateľne obce  a spôsobom podľa pokynov zverejnených obcou v čase podania.  1 2 3 4 5 6 7 8